Sfeerbeeld

Complimenten + Klachten


Managementteam, leidinggevenden en medewerkers van Azora vinden het heel belangrijk dat cliënten en hun familie/relatie tevreden zijn over onze verpleeg- en verzorgingshuizen en dat cliënten zich hier thuis voelen. Hiervoor zet iedereen zich in.

Toch kan het gebeuren dat er misverstanden ontstaan of dat de cliënt ontevreden is over de verzorging, behandeling of bejegening.

Het beste is hierover meteen te praten met de betreffende persoon of de leidinggevende.

Worden de problemen niet opgelost dan kan de cliënt zich wenden tot de klachtenfunctionaris of de klacht neerleggen bij de klachtencommissie. Voor de thuiszorgcliënten geldt dat zij zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de locatie van waaruit zij thuiszorg krijgen.

Voor het inschakelen van de klachtencommissie wijst deze procedure de weg.

Wat verstaan we onder een klacht?

Een klacht is een uiting van ontevredenheid over verleende diensten en/of geboden voorzieningen door Azora.

Hoe te handelen?

In alle gevallen kan de cliënt zich met de klacht richten tot de klachtenfunctionaris van de locatie. Deze helpt de cliënt met de klacht door deze met hem/haar te bespreken, door desgewenst te bemiddelen of door de cliënt te ondersteunen bij het indienen van de klacht bij de klachtencommissie.
Heeft dit alles niet het door de cliënt gewenste resultaat dan kan de cliënt de klacht schriftelijk (middels formulier verkrijgbaar bij receptie van de betreffende locatie of servicepunt Azora) of via de mail indienen bij de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie (w.sellink@azora.nl). Ook kan het formulier aan de rechterkant van deze pagina ingevuld worden.
Zowel voor de klachtencommissie als voor de klachtenfunctionaris is er een reglement opgesteld waarnaar gehandeld wordt. Deze reglementen zijn afgeleid van relevante wet en regelgeving.

Indien een klacht mondeling wordt meegedeeld aan een commissielid, biedt deze aan te assisteren bij de opschriftstelling van de klacht. Het staat de cliënt overigens vrij ook al direct bij het ontstaan van een klacht zonder tussenkomst van anderen, de klachtencommissie in te schakelen.

Na indiening van de klacht krijgt men binnen 10 dagen een ontvangstbevestiging.

Wat wordt er met de klacht gedaan?

 • De klachtencommissie geeft de cliënt de gelegenheid de klacht mondeling toe lichten.
 • De klachtencommissie maakt een analyse van de klacht op basis van het principe hoor en wederhoor.
 • De commissie geeft binnen zes weken een oordeel over de klacht, legt dit schriftelijk vast en stuurt haar oordeel en eventuele aanbevelingen naar cliënt, medewerker en het bestuur.

Klachtenfunctionarissen

Antonia:
dhr. J. van Sloten, email: jaap_van_sloten@hotmail.com, tel. +49 2822 9769830

De Bettekamp en Den Es:
dhr. K. Datema, tel. 0315-241733

Gertrudis:
dhr. J.B.A.M. Stein, email: ria.stein@kpnmail.nl, tel. 0314-667668

Debbeshoek en Maria Magdalena Postel:
dhr. H.A.J. Klein Gebbink, tel. 0315-683598

De Schuylenburgh:
dhr. Th.J.M. Koolenbrander, email: theokoolenbrander@planet.nl, tel. 0315-324309

Klachtencommissie

 • Mw. K.H.A. Heenk, voorzitter, jurist
 • Dhr. V. Weijermars
 • Dhr. J. Freriks
 • Dhr. R. van Amelsvoort
 • Mw. L. Hiddink
 • Mw. Th. Wolters

Indien onverhoopt de klacht, na inschakeling van de klachtencommissie, niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan men zich wenden tot de Geschillencommissie zorg (WKKGZ), Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissiezorg.nl) of bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd heeft een eigen website: www.igj.nl. Op deze website staat een directe verwijzing naar "klachten, melden en aanvragen". Via de link Landelijk Meldpunt Zorg is een contactformulier beschikbaar.


Klachten en complimenten

Klacht
 • Advies- en behandelcentrum
  Antonia
  Azora Thuiszorg
  De Bettekamp
  De Schuylenburgh
  Debbeshoek
  Den Es
  Gertrudis
  Hof van Varwijk
  Maria Magdalena Postel

Velden met een * zijn verplicht