Sfeerbeeld

Ondernemingsraad


Bij Azora is de medezeggenschap voor medewerkers goed geregeld.
De ondernemingsraad bestaat uit 15 zetels/leden. Naar rato van het aantal medewerkers, worden alle locaties van Azora door een of meerdere OR leden vertegenwoordigd in de Ondernemingsraad. Dit maakt dat er korte lijnen zijn tussen de OR en zijn achterban. Op alle locaties hangt een foto van de leden van de OR, zodat de OR ook echt een gezicht krijgt en medewerkers weten door wie hun belangen behartigd worden.
Medewerkers zijn te allen tijde van harte welkom om met een vraag binnen te lopen tijdens de wekelijkse vergadering van de OR.
De gesprekspartner van de OR is de bestuurder. De relatie van de ondernemingsraad met de bestuurder is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect, hetgeen resulteert in een transparante en prettige samenwerking. Eenmaal per 4 weken vindt overleg plaats tussen de OR en de bestuurder. De notulen van dit overleg worden, na goedkeuring en vaststelling, gedeeld met de medewerkers.
Eenmaal per drie jaar worden OR verkiezingen uitgeschreven. Zittende leden zijn dan aftredend en kunnen zich herkiesbaar stellen en medewerkers die minimaal 6 maanden in dienst zijn bij Azora kunnen zich verkiesbaar stellen. Wanneer er meer kandidaten zijn dan beschikbare zetels, worden op de desbetreffende locaties verkiezingen gehouden. De ondernemingsraad wordt bij zijn werkzaamheden ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Ik wil graag meer informatie ontvangen

Ik wil graag meer informatie ontvangen

Velden met een * zijn verplicht