Weigeren of beëindigen zorg door Azora


Weigeren of beëindigen zorg door Azora

In het verleden is gebleken dat het kan voorkomen dat Azora de zorg aan een cliënt met een geldige indicatie/zorgplan weigert of beëindigt, ook al is er sprake van een geldige indicatie/zorgplan

Weigeren geïndiceerde zorg

Azora kan de geïndiceerde zorg weigeren in één van de volgende situaties:

  • De cliënt heeft geen geldig legitimatiebewijs of bewijs van inschrijving bij een zorgverzekeraar.
  • De zorgzwaarte van de cliënt is dusdanig dat deze zorg niet conform vraag geboden kan worden op de locatie/setting van voorkeur. In overleg met de cliënt wordt naar een andere locatie/setting gezocht bij Azora of elders.
  • De cliënt heeft een dusdanige psychiatrische problematiek dat opname in een psychiatrische setting noodzakelijk is.
  • De cliënt heeft een dusdanige specialistische zorgbehoefte dat een (tijdelijke) opname in een ziekenhuis noodzakelijk is. Indien bij intake door de cliëntadviseur blijkt dat de geïndiceerde zorg om één van de bovenstaande redenen geweigerd kan worden heeft Azora een procedure ontwikkeld. Indien u hierover informatie wenst, kunt u navraag doen bij de cliëntadviseur.

Beëindigen zorgleveringsovereenkomst

Er kunnen zich situaties voordoen, waarin Azora zich, na de nodige afwegingen,genoodzaakt ziet de zorgovereenkomst met een cliënt éénzijdig op te zeggen. Daarmee wordt ook de geïndiceerde zorg aan de betrokken cliënt beëindigd. Voor Azora staan de belangen van de cliënt voorop, echter wanneer deze strijdig zijn met de belangen van de medewerkers,andere cliënten of de organisatie dan moeten maatregelen getroffen worden. Indien door toedoen van de cliënt niet aan één of meerdere van de volgende voorwaarden wordt voldaan houdt Azora zich het recht voor om de zorg te beëindigen. Azora heeft hiervoor een procedure ontwikkeld. Indien u hierover informatie wenst, kunt u navraag doen bij de cliëntadviseur.


Ik wil graag meer informatie ontvangen

Ik wil graag meer informatie ontvangen

Velden met een * zijn verplicht