Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Samenwerkingen

Samenwerkingen

Algemeen

Azora is sterk verankerd in de lokale gemeenschappen van de Achterhoek. Azora onderhoudt intensieve contacten met plaatselijke initiatieven en verenigingen die bijdragen aan het welzijn van ouderen.

Azora heeft lange en intensieve relaties met de zorgorganisaties in onze regio en naburige regio’s zoals huisartsen, ziekenhuizen, collega VVT organisaties, ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg. Regelmatig leidt dit tot concrete samenwerkingsafspraken. We wisselen medewerkers uit en organiseren samen specifieke dienstverlening zoals de nachtzorg.

Er is een intensieve samenwerking met de woningcorporaties. Op vrijwel alle Azora locaties zijn zorgappartementen en/of aanleunwoningen van Wonion (www.Wonion.nl). Met betrekking tot de toewijzing van de woningen wordt intensief samengewerkt met Wonion. Woningstichting Plavei www.plavei.nl)heeft o.a. in de Klinkerstraat in 's-Heerenberg zorgwoningen die verhuurd worden aan ouderen, waarbij Azora de thuiszorg levert.

Met gemeenten en woningbouwcorporaties vindt intensief overleg plaats over het realiseren van een aanzienlijk aantal woningen waar ook zorg geleverd kan worden, zodat in de toekomst zorg toegankelijk blijft.

In opdracht van de gemeenten voeren we zorg uit in het kader van de WMO (individuele begeleiding, dagbesteding, huishoudelijke hulp).

Azora werkt nauw samen met onderwijsinstellingen en kennisinstituten. Middelbare beroepsopleidingen en hoge scholen zijn belangrijke samenwerkingspartners. Om de nieuwste inzichten te blijven verwerven hebben we nauwe relaties met onderzoeksinstituten zoals Tranzo (Tilburg) en UKON (Nijmegen).

Netwerken


- Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek: Home - Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek (netwerkouderenachterhoek.nl) - Netwerk palliatieve zorg Zuid-West Achterhoek Organisatie - z-w Achterhoek - VPTZ Zuid-West Achterhoek (vptzzuidwestachterhoek.nl)

Samenwerkingsconstructies


Samen Sterker Thui
s

Voorkomen of beperken van inzet van zorg door inwoners (en naasten) in hun kracht te zetten in gemeente Oude IJsselstreek. Iniatiefnemers: gemeente Oude IJsselstreek, Sensire en Azora. www.samensterkerthuis.nl.

Geronto psychiatrie


Samenwerkingsverband tussen GGNet en Azora met als doel het leveren van goede kwalitatieve zorg voor mensen met zowel somatische als psychiatrische problematiek. www.ggnet.nl.

Estinea


Op locatie de Oevelgunne en Schuylenburg zijn er samenwerkingsrelaties met cliënten en zorgmedewerkers van Estinea. Estinea huurt op deze locaties ook appartementen van Wonion.

Dienstverleningsconstructies


Azora verzorgt de arts- en behandeldienst voor Markenheem (VVT Doetinchem), www.markenheem.nl

Azora en Careaz (VVT) hebben een ICT afdeling. Siza huurt ruimtes in locatie Antonia in Terborg www.siza.nl.

Regionale samenwerkingsverbande
n

Coöperatieve vereniging Technologie & Zorg Academie (TZA)

Doel is faciliteren en stimuleren van het toepassen van zorgtechnologie in de instellingen. Zowel zorgorganisaties, gemeenten als scholengemeenschap participeren hier. De doelstelling van TZA is een innovatief leerwerk-, test- en oefencentrum op het gebied van zorgtechnologie en toepassingen te zijn. Diensten die worden geleverd zijn: trainingen, locatie Ulft (locatie waar allerlei technologische producten en diensten aanwezig zijn), infotruck (een grote expositie en workshop ruimte in een oplegtruck), infostand (pop up stand op locatie gebouwd), probeerservice (lenen van producten).

Vereniging Digitale Zorg Achterhoek


Deze vereniging is een gremium van waaruit projecten worden opgestart om de gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders digitaal te laten verlopen. In dit gremium participeren alle zorgaanbieders van de Achterhoek.

8RHK ambassadeurs / Thematafel de Gezondste Regio


De Achterhoek Board is een platform dat zich ten doel heeft gesteld de leefbaarheid in de Achterhoek te vergroten met speciale aandacht voor behoud van goede en verantwoorde zorg, goed onderwijs (een leven lang leren), goede verbindingen (digitaal en fysiek), voldoende aanbod van woningen en smart industry. De Board laat zich op inhoud voeden door 6 thematafels, waaronder de thematafel ‘’de gezondste regio’.

Onder regie van deze thematafel vindt de uitvoering van het regioplan plaats, welke is opgesteld in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA).

De resultaten van het regioplan zullen worden gemonitord met behulp van De Achterhoek Monitor. In deze monitor zijn parameters ontwikkeld die de gezondheid van de Achterhoek tot uitdrukking brengt.

Azora neemt actief deel aan deze samenwerkingsvormen. De bestuurder van Azora is voorzitter van de thematafel ‘de gezondste regio’ en van de regiegroep Regioplan. De Gezondste Regio - 8RHK ambassadeurs

Een concreet resultaat van de samenwerking aan de thematafel is de Achterhoekbank.

Achterhoekbank


Samenwerking met alle zorgaanbieders en gemeenten uit de Achterhoek om bewustwording over ouder worden te vergroten middels een campagne Praat vandaag over morgen in de Achterhoek: www.achterhoekbank.nl.