Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Borging van kwaliteit

Handvat uitoefening van functie: Tegelwijsheden

Het gedachtengoed van ‘Leefplezier’ kan invulling krijgen als de zorgverlener ruimte krijgt om datgene te doen voor de cliënt wat hij/zij op dat moment nodig heeft. Om de medewerker houvast te bieden heeft Azora tegel(wijsheden) ontwikkeld. Deze acht tegels zijn een kader waarbinnen de medewerker de vrijheid heeft om situaties op te pakken en oplossingen te bedenken. Ze vormen een kompas en geven een richting voor de invulling van de begeleiding van de cliënt, zonder dat het een uitgewerkt stappenplan omvat. De tegelwijsheden zijn niet alleen bedoeld voor zorgverleners, maar voor iedereen binnen Azora. Wij geloven er in dat binnen dit richtinggevende kader iedere medewerker het juiste kan doen in de uitoefening van de functie.

Evaluatie, reflectie en terugkerende meetgegevens

Jaarcyclus
Binnen Azora hanteren we de PDCA-cyclus voor kwaliteitsbewaking. In december verschijnt het jaarplan, welke is afgeleid van de strategienota, voor het komende jaar. Gedurende het jaar wordt in trimestergesprekken gestuurd op de voortgang. Aan het einde van het jaar vindt verslaglegging van de behaalde doelen plaats in het jaarverslag.

Jaarlijks terugkerende metingen

Jaarlijks worden de volgende meetgegevens verzameld en gebruikt voor sturing van het beleid:

 • Cliënttevredenheidonderzoek
  Als normscore voor het clIënttevredneheidsonderzoek hanteert Azora de NPS-score. Voor alle bedrijfsonderdelen wordt gestreefd naar een score >20.
 • Evaluatie zorgverlening / PREM (Patient Reported Experience Measures)
 • Medewerkertevredenheidsonderzoek (1 x per 2 jaar)
 • Incidentregistratie via Triasweb
 • Externe audit (Dekra) ten behoeve van ISO-certificering

Evaluatie en reflectie

Evaluatie en reflectie vindt plaats middels onderstaande instrumenten. Uitkomsten worden vastgelegd in kwaliteitsdocumenten en/of komen terug in de trimesterrapportages.

 • Brown paper sessies
  Dit zijn interne audits die 2x per jaar door elke RVE worden uitgevoerd.
 • Audits voor medicatie (kleine steekproef, met behulp van het lerend netwerk in de regio)
 • Meebeleven (‘De cirkel rond maken’)
  Het doel van “meebeleven om de cirkel rond te maken” is niet alleen het beleid van Azora gebruiken om invulling te geven aan onze manier van werken, maar ook de ervaringen vanuit het werk te gebruiken als input voor het ontwikkelen van beleid. Jaarlijks vinden op locaties en in de thuiszorg meebeleefsessies plaats. Het draait om bewust leren van elkaars ervaringen en deze vertalen naar beleid.
 • Raden en Commissies
  o Centrale Cliëntenraad (CCR)
  o Lokale Cliëntenraad (CR)
  o Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VVAR)
  o Ondernemingsraad (OR)
  De raden hebben een adviserende rol (gevraagd en ongevraagd) richting Raad van Bestuur en/of MT.

Er zijn binnen Azora meerdere commissies die de kwaliteit van zorg op specifieke punten bewaken, zoals de Commissie Kwaliteit en Veiligheid, de commissie Wet Zorg en Dwang, Commissie infectiepreventie, BIG commissie, Decubituscommissie en medicatiebeleid.
In zijn algemeenheid worden vanuit het Lean gedachtengoed regelmatig methodieken ingezet om te evalueren (zoals dagstarts, meebeleven, werkvloeren).