Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Medische vakgroep

Kwaliteit van leven zo hoog mogelijk maken

Missie van de medische vakgroep

"Kwaliteit van leven zo hoog mogelijk maken."

De medische vakgroep van Azora bestaat uit specialisten ouderengeneeskunde (SO) en verpleegkundig specialisten (VS), ondersteund door het medisch secretariaat. De medische vakgroep biedt behandeling aan kwetsbare ouderen in de West- Achterhoek ongeacht waar zij verblijven, thuis, in een woonzorgcentrum bij Azora en Markenheem, op de acute care unit, ELV of GRZ. Bij de thuiswonende cliënt wordt nauw samengewerkt met de eigen huisarts. Kwaliteit van leven staat bij de behandeling voorop, waarbij we niet alleen kijken naar lichamelijke aspecten, maar tevens naar functioneren in het dagelijks leven, psychosociale aspecten en welzijn. We kijken naar de totale mens en zijn/haar omgeving. In nauwe afstemming met de cliënt bieden wij passende medische zorg, waarbij we ook gebruik maken van de kennis en kunde van andere disciplines binnen het Advies- en Behandelcentrum.

Hoe werken wij?

De medische zorg in het verpleeghuis wordt uitgevoerd door een duo bestaande uit een VS en SO. Er wordt intensief samengewerkt, waarbij zowel VS als SO zichtbaar zijn voor de cliënt en diens naasten. De VS zal zich richten op de medisch minder complexe zorg in combinatie met verpleegkundige aspecten. De VS is een zelfstandig regiebehandelaar en neemt zelfstandige beslissingen binnen de daarvoor afgesproken kaders. De SO richt zich vooral op de medisch hoog-complexe zorg. In de eerste lijn werken we nauw samen met de huisarts. Op verzoek van de huisarts kan een SO of een VS deelnemen aan een gezamenlijk overleg over een kwetsbare oudere of een uitgebreid geriatrisch onderzoek doen aan huis, waarin de totale mens in beeld gebracht wordt. Een enkele keer is de SO medebehandelaar voor een specifiek probleem bij een cliënt in de thuissituatie.

Binnen de organisatie geeft de medische vakgroep gevraagd en ongevraagd advies over beleid. In het bijzonder betreft dit beleid dat raakt aan de gezondheid en het welzijn van (opgenomen) cliënten. De VS en SO zijn mede van betekenis voor de koers en strategie van de organisatie. Dit wordt ook zichtbaar door deelname in het MT door één van de SO’s en vertegenwoordiging in de verpleegkundige en verzorgende adviesraad (VVAR) door één van de VS-en. Op afdelingsniveau is er nauwe afstemming tussen de VS/SO en de teammanager om het reilen en zeilen van de afdeling zo goed mogelijk te bewaken en zo nodig bij te stellen. Er is sprake van duaal management.

Volledig aanbod van kennis en expertise

Binnen onze eigen vakgroep zorgen we voor een volledig aanbod van kennis en expertise. Elke SO heeft een kaderopleiding gedaan of gaat een kaderopleiding doen. Er is ten minste één kaderarts op de volgende domeinen: palliatieve zorg, psychogeriatrie (PG), eerstelijns zorg (ELV), geriatrische revalidatie (GRZ), management en opleiden. Een SO is bezig met een promotietraject. Daarnaast ondersteunen wij en verwelkomen wij collega’s die expertise hebben op andere gebieden die relevant zijn voor onze dagelijkse medische praktijk. Ook de VS ontwikkelen hun eigen expertise op specifieke deelgebieden.

Opleiden en ontwikkelen

Wij streven naar het verbeteren van medisch-wetenschappelijk denken en handelen voor iedere VS en SO en in breder verband ondersteunen wij het uitvoeren van medisch-wetenschappelijk onderzoek binnen onze organisatie.

Ook zetten wij ons bewust in voor het verspreiden van onze kennis en kunde binnen en buiten de vakgroep onder andere via de Azora Academy. Wij zijn een opleidingsgroep voor artsen in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde, erkend door SOON. Als opleidingsgroep dragen wij bij aan de opleiding van SO’s en VS-en mede om de ouderenzorg in de regio ook in de toekomst op een goede manier te waarborgen.Onze vakgroep is een positieve, lerende en collegiale groep waardoor er een prettige en veilige sfeer heerst.

Goede randvoorwaarden

Voor VS en SO zijn er goede randvoorwaarden gecreëerd om zorg te dragen voor:

  1. Het zo efficiënt mogelijke inzetten van SO en VS voor de taken die passen binnen hun eigen functieprofiel.
  2. Het zorgen voor voldoende arbeidssatisfactie waardoor VS en SO behouden blijven voor de organisatie.
  3. Het zorgen voor duurzame inzetbaarheid van VS en SO, waarbij er speciale aandacht is voor de inzet van VS en SO tijdens bereikbaarheidsdiensten die zij verrichten naast hun reguliere werkzaamheden. De compensatie voor de diensten is ruimer dan de cao-richtlijnen.
  4. Het zorgen voor voldoende tijd en ruimte voor het ontwikkelen van en deelnemen aan opleiding en overstijgende overlegvormen (denk aan commissies, netwerken e.d.).